Virtuaalkontori teenuste osutamise üldtingimused

24/7 Office virtuaalkontori teenuste osutamise üldtingimused

 1. Üldsätted
 1. Käesolevad virtuaalkontori teenuste (edaspidi Teenused) osutamise üldtingimused (edaspidi Üldtingimused) on siduvad kõigile, kes sõlmivad Hammerhead OÜ-ga, registrikood 11592452, (edaspidi 24/7 Office) 24/7 Office virtuaalkontori teenuste osutamise lepingu. Üldtingimused on siduvad alates Lepingu sõlmimisest kuni kõigi Teenuste tarbimisega seotud kohustuste täitmiseni 24/7 Office ees.
  1. Teenuste täpne sisu ja muud Teenustega seotud eritingimused sätestatakse 24/7 Office  ja Teenuste tarbija (edaspidi Klient) vahel sõlmitavas lepingus (edaspidi Leping).
  1. Klient kasutab Teenuseid üksnes seaduslikel eesmärkidel kooskõlas kohalduvate õigusaktidega, Lepingu ja Üldtingimustega.
  1. 24/7 Office’il on õigus Üldtingimusi igal ajal ühepoolselt muuta teavitades Üldtingimuste muutmisest Klienti vähemalt kaks (2) nädalat ette. Muudetud Üldtingimustega mittenõustumisel on Kliendil õigus Leping üles öelda, teatades sellest e-kirja teel vähemalt üks (1) kalendrikuu ette. Juhul, kui Klient käesolevas punktis sätestatud korras Lepingut üles ei ole öelnud, loetakse Klient muudatustega nõustunuks ning Kliendi suhtes kohalduvad kehtivas redaktsioonis Üldtingimused.
  1. 24/7 Office kogub ja töötleb Kliendi isikuandmeid ulatuses, milles see on vajalik Lepingust ja Üldtingimustest tulenevate kohustuste täitmiseks Kliendi ees ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest ja teistest kohalduvatest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.
 • Teenuste sisu ja Teenuste osutamise tingimused
 • 24/7 Office poolt pakutavate Teenuste sisu ja maht nähtub veebilehelt: https://247office.ee/virtuaalkontor/

Kliendi poolt valitud Teenuste pakett ja selle maksumus sätestatakse Lepingus.

 • Teenuste osutamise asukohaks on Vabaduse pst 174b, 10917 Tallinn.
  • Klient tasub Lepingu punktis 2.1 nimetatud Teenuste eest 24/7 Office poolt esitatava arve alusel. Arved esitatakse kolm korda aasas nelja kuu eest ettemaksuna. Arve tasumise tähtaeg on 7 (seitse) tööpäeva alates arve väljastamisest.
  • Kliendil on õigus tellida 24/7 Office veebilehel loetletud lisateenuseid vastavalt 24/7 Office kehtivale hinnakirjale. Tellimus esitatakse 24/7 Office’le e-kirja teel ning lisateenuseid on võimalik tarbida pärast 24/7 Office poolt lisateenuste eest väljastatud täiendava arve tasumist.
  • 24/7 Office poolt esitatud esimese arve tasumine on Lepingu jõustumise eelduseks.
  • 24/7 Office’il on igal ajal õigus ühepoolselt muuta 24/7 Office poolt osutatavate teenuste hinnakirja teavitades sellest Klienti e-kirja teel vähemalt üks (1) kuu ette. Juhul, kui Klient uue hinnakirjaga ei nõustu, on Kliendil õigus Leping 1-kuulise etteteatamistähtajaga üles öelda. Juhul, kui Klient nimetatud tähtaja jooksul Lepingut üles ei ütle, muutub muudetud hinnakiri Kliendi jaoks siduvaks.
  • Arvete tasumisega viivitamise korral tasub Klient 24/7 Office’ile viivist arvestusega 0,05 % päevas.
 • Lepingu kehtivus ja lõppemine
 • Leping sõlmitakse tähtajatult. Pooltel on õigus Leping igal ajal sõltumata põhjusest üles öelda teatades sellest teisele Poolele vähemalt 1 (üks) kuu ette. Juhul, kui Klient ütleb Lepingu üles, ei kuulu Kliendi poolt ettemaksuna tasutud summad tagastamisele.
  • Klient kohustub Lepingu lõppemise päeval muutma oma aadressi kõikides registrites (sh äriregister), andmebaasides ja veebilehtedel, kus Klient on avaldanud Lepingu alusel kasutatava aadressi, ning saatma teavituse aadressi muudatusest kõikidele isikutele, kellele Klient on avaldanud Lepingu punktis 2.2. nimetatud aadressi oma asukohana.
  • Juhul, kui Klient ei ole 2 (kahe) nädala jooksul pärast Lepingu lõppemist teinud punktis 3.2. nimetatud muudatusi ning Kliendi nimele saabub 2 (kahe) nädala möödudes Lepingu lõppemisest mistahes saadetisi, kohustub Klient tasuma 24/7 Office’ile leppetrahvi 5 (viis) eurot ühe saadetise kohta. Juhul, kui Klient ei ole teinud punktis 3.2. nimetatud muudatusi 2 (kahe) kuu möödudes Lepingu lõppemisest, kohustub Klient tasuma 24/7 Office’ile leppetrahvina täiendavalt Lepingus sätestatud ühe (1) aasta tasule vastava summa.
  • Lepingu lõppemise päevale järgnevast päevast puuduvad 24/7 Office’il Kliendi ees mistahes kohustused välja arvatud juhul, kui saabunud saadetise postitamise kuupäeval Leping kehtis. Juhul, kui saadetis on postitatud Lepingu kehtivusajal, edastab 24/7 Office Kliendile Üldtingimuste punktis 4.2. nimetatud teavituse ning Klient kohustub saadetisele ise järgi tulema välja arvatud juhul, kui Pooled teisiti kokku lepivad.
 • Saadetiste kättetoimetamine Kliendile
 • Klient avaldab Lepingus kontaktandmed, mida 24/7 Office kasutab Lepingu täitmiseks. Klient kohustub teavitama 24/7 Office’i kontaktandmete muutumisest hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul.
  • Saadetise saabumisel Kliendile saadab 24/7 Office Kliendile hiljemalt 2 (kahe) tööpäeva jooksul e-kirja teel teatise, milles avaldab saadetise saatja andmed ning saabumise kuupäeva. Kliendil on õigus saada saadetis kätte Üldtingimuste punktis 2.2. nimetatud asukohas tööpäevadel kell 9.00 – 17.00 või muul viisil juhul, kui pooled on selles eraldiseisvalt kokku leppinud.
  • Juhul, kui pooled lepivad kokku saadetise edastamises posti teel või kulleriga, kohustub Klient enne saadetise edastamist tasuma 24/7 Office poolt edastatud arve alusel saadetise edastamise kulu. Juhul, kui Klient arvet ei tasu, kohaldub saadetise kättetoimetamisele Üldtingimuste punkt 4.2.
  • 24/7 Office võib edastada saadetise Kliendile ka skännerituna e-kirja teel juhul, kui see on saadetise olemusest tulenevalt 24/7 Office’i hinnangul mõistlik ning Klient annab selleks eelnevalt nõusoleku kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
  • Juhul, kui Kliendist tingituna ei ole saadetised Kliendile üle antud hiljemalt 6 (kuue) kuu jooksul alates saadetise saabumisest, on 24/7 Office’il õigus saadetised Kliendi kulul hävitada või hoiustada.
  • Kliendil ei ole õigust esitada 24/7 Office vastu mistahes nõudeid juhul, kui saadetise üleandmise ei ole õnnestunud Kliendist tingituna, mh. juhul, kui tähitud kirjaga edastatud saadetis tagastatakse 24/7 Office’ile. 
  • Sõltumata punktis 4.6. sätestatust on 24/7 Office koguvastutus Kliendi ees piiratud Lepingus sätestatud ühele kalendriaastale vastava tasuga.
 • Lõppsätted
 • Lepingu täitmisega seotud Pooltele teatavaks saanud informatsioon (sh saadetiste sisu), samuti Lepingus sisalduvad andmed on konfidentsiaalsed ja ei kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele.
  • Kliendil ei ole õigust Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi loovutada mistahes kolmandale isikule 24/7 Office eelneva kirjaliku nõusolekuta.
  • Lepingu ja selle täitmisega seotud võimalikud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Läbirääkimiste ebaõnnestumise korral lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.
etEesti